De Leespil

De Leespil - supplement voor 't leven

 

 

Kwalitatieve leesomgeving
op school en in de bib

Goed kunnen lezen én graag lezen bevordert de persoonlijke leerontwikkeling van kinderen en jongeren en hun
latere maatschappelijke en culturele participatie. Lezen is cultureel, sociaal en economisch kapitaal.
We schuiven leesplezier naar voor als basis van een effectief leesbeleid, zowel op school als in de bib.

Leesscan

Omdat het belangrijk is om het aanbod van de bib af te stemmen op de noden van scholen. Omdat de bib in duurzaam partnerschap wil bijdragen aan een doorgaande leeslijn. Omdat zicht krijgen op de beginsituatie een eerste stap is naar een gedragen visie en leesplezierbeleid.
Daarom willen we heel lief vragen aan alle leerkrachten van alle scholen om massaal de bevragingen in te vullen.
We gaan er maar al te graag verder mee aan de slag! Verwacht je aan veelal meerkeuzevragen over klas- en of schoolbib, klasuitleen en activiteiten, jezelf als leescoach, leesbeleid, de bib als partner.

Projectsubsidie

Scholen kunnen voor hun project rond een kwalitatieve en duurzame leesomgeving op school financiële ondersteuning aanvragen. Een vast criterium daarbij is het partnerschap van het onderwijs met de bib. Het project moet deel uitmaken van een leesbeleidsplan en doorgaande leeslijn. Zo spelen we in op de noden van scholen op vlak van leesbevordering, ingebed in hun leesbeleid.

Voor wie?

Alle kleuter-, basis- en secundaire scholen of onderwijsinstellingen uit Dendermonde kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Er dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan:

 • Een in de tijd begrensd project dat niet tot de reguliere werking van de school behoort.
 • Een initiatief dat plaatsheeft op het grondgebied van Dendermonde.
 • Een initiatief waarbij gedeeltelijk een eigen inbreng door de initiatiefnemers wordt voorzien (personeelsinzet, financiële middelen, materiële ondersteuning,...).
 • De initiatiefnemer kan voor het goedgekeurde project dat onder dit reglement valt, geen bijkomende of andere subsidies van het lokaal bestuur ontvangen. Subsidies of ondersteuning vanuit andere instanties (bovenlokale of koepelorganisaties, de provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse of federale overheid, …) zijn wel toegelaten, maar mogen niet resulteren in oversubsidiëring.
 • De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om het Nederlands als voertaal te gebruiken, zowel bij de interne werking van de vereniging, de organisatie van activiteiten, publicaties, aankondigingen,…
 • De initiatiefnemer heeft haar zetel of secretariaat op het grondgebied van Dendermonde.
 • De initiatiefnemer aanvaardt dat de stad de activiteiten en de boekhouding kan controleren.
 • Er wordt duidelijk leesbaar vermeld dat het project met medewerking van het lokaal bestuur Dendermonde gebeurt.
  Dit door gebruik van het logo van het lokaal bestuur en de vermelding ‘met medewerking van lokaal bestuur Dendermonde’.
 • Er wordt met het voorgestelde initiatief geen winst nagestreefd.
 • Het initiatief dient aan te vangen binnen een tijdsbestek van 1 jaar na de aanvraag.
 • De initiatiefnemer vult een bevraging in (zie 'Leesscan') die de beginsituatie omtrent leesplezierbeleid in kaart brengt.
 • Leesplezier en leesmotivatie staan centraal, niet didactiek of technisch lezen

Hoe aanvragen?

Er kan 1 aanvraag per schooljaar per vestigingseenheid van een school ingediend worden. 
Het reglement is geldig tot en met 31 december 2025. 
Er zijn 2 indiendata per schooljaar, met name 1 november en 1 mei.

 1.  Vul de bevraging in die de beginsituatie omtrent leesplezierbeleid op school in kaart brengt. (zie ‘Leesscan’)
 2.  Bezorg het ingevulde aanvraagformulier via e-mail, mail het ingevulde formulier (zie downloads) samen met de gevraagde documenten naar bibliotheek@dendermonde.be of vul het webformulier in.
 3. Je aanvraag moet gebeuren voor 1 november of voor 1 mei.

Je subsidieaanvraag wordt enkel weerhouden als zowel de leesscan is ingevuld en het aanvraagformulier met alle bijlagen tijdig werd ingediend.
Een ontvangstbevestiging van jouw aanvraag kan je binnen de 2 weken na ontvangst in je mailbox verwachten.
Met vragen kan je terecht op bibliotheek@dendermonde.be.

Afhandeling

Binnen de twee maanden volgend op de uiterste indiendatum formuleert de beoordelingscommissie een gemotiveerd advies over het toegekende subsidiebedrag. De toekenning gebeurt op basis van een puntensysteem. Dit advies wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen meegedeeld.
Het College neemt een beslissing en de indieners worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Binnen de 2 maanden na afloop van het project dient de aanvrager het evaluatieformulier in.
Download hieronder het evaluatieformulier en mail het naar bibliotheek@dendermonde.be of vul het webformulier in.

Downloads